ARTICLE

Superlok-Technology.jpg

ยืดอายุของเครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณในระยะยาว นำไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่าย...

Collapse-pressure-filter-icon.jpg

คือ แรงดันที่ทำให้ฟิลเตอร์นั้นเกิดการยุบตัวหรือเสียหาย ซึ่งลักษณะของ Collapse pressure ...

Gear-Pump.jpg

การดูดและการส่งของปั๊มอาศัยหลักการของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรในจังหวะดูด เพลาขับทวนตามเข็มนาฬิกา และพาให้เพลาหมุนตามเข็มนาฬิกา...

Air-Saver-Unit.jpg

อุปกรณ์สำหรับลดอัตราการกินลมในงานเป่าได้ถึง 50% ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทำความสะอาดชิ้นงาน การเป่าแห้งชิ้นงาน เป็นต้น....

Cabinet Cooler.jpg

สิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันในระบบไฮดรอลิค ที่พบเห็นได้บ่อยๆ มีอยู่ด้วยกัน 6 อย่าง...

Timer-Drain-icon.jpg

เนื่องจากปริมาณน้ำในระบบลมอัดที่ควบแน่นออกมามีปริมาณที่ไม่แน่นอนตลอดเวลา ดังนั้นในการตั้งเวลาที่คงที่ของ Timer drain จึงเป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียลมอัดเสมอ...

air-springs.jpg

Air spring หรือ ถุงลม ยังมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น Air bellow และ หมอนลม เป็นต้น เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแรงสั่นสะเทือนจากต้นกำเนิดแรงสั่นไปสู่สิ่งต่างๆ ..

Design-Ballscrew.jpg

แนวคิดในการเลือกใช้และติดตั้ง Ballscrew ให้เหมาะสมโดยการทำความสะอาด การเลือกค่าความแม่นยำให้เหมาะสม การกำจัดความเยื้องศูนย์ระหว่างเสื้อลูกปืน และ Ballnut ...

Particle in oil.jpg

Particle in oil 90% ของความเสียหายในระบบไฮดรอลิค มีผลมาจากความสกปรก
ของน้ำมันที่ใช้งาน...