top of page

Camlock Coupling

 Camlock Coupling : ข้อต่อสวมเร็ว

7.jpg
Camlock-Coupling-detail.jpg
Camlock-Coupling-ตาราง.jpg
Camlock-Coupling-ตาราง2.jpg
  • การใช้งานขณะที่มีความดันภายใน อาจทำให้ด้ามโยก (Handles) มีการขยับตัวออกจากกัน ควรใช้เซฟตี้พิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  • ควรตรวจสอบซีลยางให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานไม่ฉีกขาด

  • ซีล NBR(Standard) , EPDM , SILICONE ,VITON (สามารถสั่งได้ตามความต้องการ)

  • ลักษณะเกลียวที่ใช้เชื่อมต่อ เกลียวใน(BSPP) , เกลียวนอก(BSPT) ,หางปลาไหล

  • ความดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ 250 PSI (17.6 bar)

  • สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานขนถ่ายลำเลียงของเหลว แป้ง เม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมอาหาร งานดับเพลิง หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความรวดเร็วในการถอด ประกอบ หรืองานที่ต้องการความ สะอาด สามารถถอดล้างได้ง่ายกรณีที่มีการอุดตัน เป็นต้น

6.jpg
5.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg
QR-ACR.png
bottom of page