ARTICLE

Air-Chiller.jpg

เครื่องทำความเย็น ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กเพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)..

Circuit.jpg

ข้อดีของวงจร HI-LOW : ประหยัดกำลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือชุดต้นกำลังที่ใช้ขับปั๊ม นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนกระบอกสูบไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูง...

Metal-Detector.jpg

การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม (Contaminant) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ...

ข้อดีของวงจร HI-LOW : ประหยัดกำลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือชุดต้นกำลังที่ใช้ขับปั๊ม นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนกระบอกสูบไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูง...

Pipe-Tube-Sch.jpg

Pipe และ Tube มีความหมายเหมือนกันคือ “ท่อ” แต่มีความแตกต่างกันที่ชัดเจนที่สุด ตรงที่การบอกขนาด ..

Beta-Ratio.jpg

สาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฮโดรลิค นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณของสารปนเปื้อน ที่เป็นของแข็งมีจำนวนมาก และไส้กรองไม่มีประสิทธิภาพ ...

Logic-Element2.jpg

Logic Element แบบมี Damping Nose จะมีลักษณะส่วนปลายของลูกป๊อปเปท ยาวกว่ารุ่นที่ไม่มี Damping Nose จะทำให้มีการหน่วงเวลาในการเปิด-ปิดช้าลง...