ARTICLE

Logic-Element2.jpg

Logic Element แบบมี Damping Nose จะมีลักษณะส่วนปลายของลูกป๊อปเปท ยาวกว่ารุ่นที่ไม่มี Damping Nose จะทำให้มีการหน่วง...

Lobe-Pump.jpg

หลักการทำงานคล้ายกับ Gear Pump แต่ Lobe Pump จะมีตัว Timing Gear ...

PP-R-System.jpg

PPR มีหลายชนิดหลายแบบ ในแต่ละแบบยังมีการเรียกได้อีกหลายๆชื่อ เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสชื่อของท่อพีพี-อาร์....

Ballscrew.jpg

หน้าที่หลักของ Ballscrew คือการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนวหมุน เป็นการเคลื่อนที่ในเชิงเส้นหรือเปลี่ยนจากแรงบิดเป็นแรงผลัก...

Metal-Detector.jpg

การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม (Contaminant) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ...