top of page
QR-VAL.png

PRODUCT

Piston Valve (Angle Seat Valve)

Picture1.png
Picture2.png

      Piston Valve หรือวาล์วแบบลูกสูบ ทำงานโดยใช้ลมควบคุมในการเปิด-ปิด  สามารถใช้งานได้ทั้งของเหลวและของไหลที่มีอุณหภูมิสูง เช่น น้ำร้อนหรือไอน้ำ

Picture3.png

Threaded

Picture4.png

Tri-Clamp

Picture4.png

Flanged

Picture4.png

Weld Ends

Advantages

 

  • สามารถใช้กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 180 °C

  • ป้องกันการเกิด Water Hammer ในระบบท่อ

  • ออกแบบให้มีการป้องกันการรั่วซึมทั้งภายในและภายนอกในตัววาล์ว

  • ความเร็วสูญเสียของของไหลขณะผ่านวาล์วน้อยทำให้อัตราการไหลสูง

  • สามารถนำไปติดตั้งบริเวณโซนพื้นที่อันตรายได้ 

  • เนื่องจากวาล์วใช้ลมควบคุมในการทำงาน

  • อายุการใช้งานยาวนานเมื่อเทียบกับวาล์วชนิดอื่นๆ

OPERATING MEDIA :  Air,water, alcohol, oil, petroleum products, saline solution, steam
Max. viscosity  600 cst
Temperature from –10 °C to 180 °C.
Size : 1/2”  -  2”
Connection : Threaded , Tri-Clamp , Flanged , Weld Ends

bottom of page