วิธีทำให้แกนกระบอกไฮดรอลิค 2 ตัวเคลื่อนที่ เข้า-ออกพร้อมกัน

1. การใช้ Flow Divider (ตัวแบ่งน้ำมัน)
2. การใช้ต้นกำลัง แยกออกจากกัน (Tandem Pump)
3. การใช้พื้นที่กระบอกทั้ง 2 ตัวให้สัมพันธ์กัน
 
1.png

วิธีที่ 1

          Flow Divider (ตัวแบ่งน้ำมัน) มีหน้าที่หลัก คือ แบ่งน้ำมันไฮดรอลิคที่มาจากตัวปั๊มให้แยกออกเป็น 2 ทาง เพื่อไปเข้าที่กระบอกไฮดรอลิค

ตัวอย่าง 

         วงจรไฮดรอลิคที่ใช้ Flow Divider เมื่อปั๊มจ่ายน้ำมันออกไป 10 L/min สั่งให้แกนกระบอกเคลื่อนออกโดยให้ Solenoid Valve coil ''10'' ทำงานน้ำมันจากปั๊มไหลผ่าน Solenoid Valve ไปยัง Flow Divider, Flow Divider แบ่งอัตราการไหลออกเป็น 2 ทาง เท่าๆกัน 5L/min ก่อนน้ำมันจะไหลเข้ากระบอกไฮดรอลิคทั้ง 2 ตัว ที่ 5L/min ทำให้แกนกระบอกไฮดรอลิคเคลื่อนที่ออกที่ความเร็วเท่าๆกัน

        

ระบบไฮดรอลิคที่ต้องการให้แกนกระบอกไฮดรอลิคเคลื่อนเข้า-ออก พร้อมกัน มี 3 วิธี

2.png

วิธีที่ 2

          การใช้กำลังแยกออกจากัน คือ ใช้ปั๊มไฮดรอลิคแบบ 2 ตอน (Tandem Pump) จ่ายน้ำมันไฮดรอลิคเข้ากระบอกไฮดรอลิคแต่ละตัว 

ตัวอย่าง

         ตามวงจรเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานปั๊มแต่ละตอนจะจ่ายน้ำมันไฮดรอลิคที่มีอัตราการไหลเท่ากันที่ 5L/min เมื่อ Solenoid coil ''a1,a2'' ทำงานพร้อมกัน Directional Valve ทั้ง 2 ตัวจะทำงานพร้อมกันน้ำมันไฮดรอลิคจะไหลเข้ากระบอกไฮดรอลิค No1. และ No.2 แกนกระบอกไฮดรอลิค No.1,No.2 เคลื่อนที่ออกที่ความเร็วเท่ากัน

        

3.png

วิธีที่ 3

          การที่จะทำให้แกนกระบอกไฮดรอลิคเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อมกัน โดยพื้นที่ของแกนกระบอก No.1 ด้านลูกสูบจะต้องมีพื้นเท่ากันกับด้านพื้นที่วงแหวนของกระบอก No.2   

ตัวอย่าง

         ตามวงจรกระบอกไฮดรอลิค No.1 ด้าน A จะมีพื้นที่เท่ากับด้าน B ของกระบอกไฮดรอลิค No.2 เมื่อ Coli ''b'' ของ Solenoid Valve ทำงาน น้ำมันจากปั๊มจะไหลเข้ากระบอกไฮดรอลิค No.2 ตามวงจร แกนกระบอกไฮดรอลิค No.1 และ No.2 จะเคลื่อนที่ออกพร้อมกัน

        

แผนก  Hydraulic

 

Email : sales.hyd@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ  575, 710