Spray Nozzle

Spray Nozzle (หัวฉีดสำหรับงานอุตสาหกรรม)

     “BETE” Spray Nozzle : Engineered Spraying Solution Nozzles for Industry, Pollution Control and Fire Protection หัวฉีดคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และงานป้องกันอัคคีภัย

     หัวฉีดอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มกระจายตัวของอนุภาคของของเหลว โดยการทำให้เป็นละออง ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส และทำให้ของเหลวมีประสิทธิภาพในการระเหย และแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้น
 

 

ลักษณะละอองสเปรย์และรูปแบบของหัวฉีด (Spray Pattern and Nozzle Type)

 1. Spiral
  - แบบทรงกรวยเต็ม หรือ Full Cone 
  - แบบวงกว้างเต็ม หรือ Extra Wide
  - แบบทรงกรวยกลวง หรือ Hollow Cone

 2. Whirl 
  - แบบทรงกรวยเต็ม(Full Cone) และแบบสี่เหลี่ยมเต็ม (Square Pattern) 
  - แบบทรงกรวยกลวง หรือ Hollow Cone

 3. Fan

 4. Misting

 5. Air Atomizing
  - แบบผสมภายใน (Internal Mix)
  - แบบผสมภายนอก (External Mix)

 

การเลือกใช้หัวฉีด (Specifying Spray Nozzle)

 1. อัตราการไหลของของเหลว ณ ความดันใช้งาน (Flow rate at operating pressure)

 2. ลักษณะรูปแบบและมุมของละอองสเปรย์ที่ต้องการ (Spray Pattern and Spray Angle)

 3. ขนาดอนุภาคของละอองสเปรย์ (ถ้าจำเป็น) (Droplet Size)

 4. ขนาดของท่อของเหลวที่ต่อเข้าหัวฉีด (Nozzle Connection)

 5. วัสดุของหัวฉีด (Material of Construction)