Screw vacuum pump

     เทคโนโลยีด้านการสร้างสูญญากาศโดยปั๊มสูญญากาศได้มีการพัฒนาตามลำดับเรื่อยมา ตั้งแต่ปั๊มสูญญากาศชนิดลูกสูบข้อเหวี่ยง (Rotary Piston) ปั๊มสูญญากาศชนิดเพลาเยื้องศูนย์แบบสไลด์ใบพัด(Rotary Vane) จนถึงในปัจจุบันปั๊มสูญญากาศชนิดสกรู (Screw pump) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของปั๊มสูญญากาศ  ปั๊มสูญญากาศสามารถทำงานได้ตั้งแต่ค่าบรรยากาศ 1013 มิลลิบาร์ (mbar) จนถึงค่าสูญญากาศระดับสูง 0.01 มิลลิบาร์ (mbar)

     โดยปั๊มสูญญากาศชนิดสกรู (Screw pump) ได้นำข้อจำกัดของปั๊มสูญญากาศชนิดดั้งเดิมมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งในด้านประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน การบำรุงรักษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้รวมเข้าไว้ในปั๊มสูญญากาศชนิดสกรู (Screw pump) 
โดยสามารถสรุปข้อดีได้ดังต่อไปนี้

  1. ประสิทธิภาพสามารถทำค่าแรงสูญญากาศได้ถึง 0.01 มิลลิบาร์ (mbar) และค่าอัตราไหล 630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ( )

  2. อายุการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง (น้ำมัน ไส้กรองน้ำมัน ไส้กรองน้ำมันขาออก ฯลฯ)

  3. การบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่ายโดยผู้ใช้งาน

  4. พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำในการทำงานของปั๊มสูญญากาศ

  5. สิ่งแวดล้อมสามารถลดการทิ้งของเหลว (น้ำมัน) สามารถลดจำนวนอะไหล่สิ้นเปลือง (ไส้กรองน้ำมัน,ไส้กรองน้ำมันขาออก) สามารถลดมลพิษที่ขับออกสู่บรรยากาศ (ไอน้ำมัน)

A-1.png

ภาพ1 หลักการทำงาน

     หลักการทำงานของปั๊มสูญญากาศชนิดสกรู (Screw pump) ทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพลา 1 (Rotor 1) ให้หมุนในทิศทางที่กำหนด และมีชุดเกียร์ขับเคลื่อนการหมุนของเพลา 2 (Rotor 2)  ไปพร้อมกันในทิศทางตรงข้าม โดยทั้งเพลาทั้ง 2 จะหมุนพร้อมกันตามความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า  ปั๊มสูญญากาศออกแบบให้เพลาทั้ง 2 จะไม่สัมผัสโดนกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่กำลังทำงานหรือช่วงที่หยุดการทำงาน

A-2.png

ภาพ2 หลักการรีดอากาศ

     หลักการรีดอากาศปั้มสูญญากาศชนิดสกรู  (Screw pump) เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานจะทำการหมุนเพลา 1 (Rotor 1) โดยชุดเกียร์ส่งกำลังจะทำหน้าที่ให้เพลา 2 (Rotor 2) ทำงานพร้อมกันโดยระยะช่องว่าของเกลียวเพลา (Rotor pitch) จะดึงอากาศให้ไหลไปตามช่องว่าของเพลาตามภาพที่ 2 หลักการรีดกาศ อากาศถูกรีดไปตามเพลา (Rotor screw) ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศต่อไป

     ซึ่งจากภาพทั้ง 2 จะได้ถึงหลักการที่เรียบง่ายของการทำงาน โดยหลักการที่เรียบง่ายมีผลดีต่อการใช้งานในสภาวะต่างๆ เช่น ในสภาวะที่มีค่าชื้นสะสมจากไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ  ไอน้ำหรือหยดน้ำจะไม่สะสมในห้องเสื้อปั๊มสูญญากาศ (Cylinder)หรือที่เพลาปั๊มสูญญากาศ (Rotor) ในระหว่างที่ปั๊มสูญญากาศทำงานมวลกาศที่ไหลผ่านเครื่องปั๊มสูญญากาศจะนำความชื้นและสิ่งสกปรกออกไปจากปั๊มสูญญากาศไปพร้อมกัน

ปั๊มสูญญากาศชนิดสกรูมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่หลากหลายดังตารางต่อไปนี้

A-3.png
A-4.jpg
A-5.jpg

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 610 - 621