top of page

Root Blower

Root Blower: การขนถ่ายวัสดุด้วยระบบเป่า

     ปัจจุบันนี้การขนส่ง ลำเลียงขนถ่ายวัสดุด้วยระบบเป่า ได้มีบทบาทที่สำคัญต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งเทคโนโลยีการลำเลียงประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถลำเลียงขนส่งวัสดุชนิดเม็ด ชนิดผง ผ่านท่อลำเลียงไปยังพื้นที่โรงงานเป็นระยะทางไกล ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานการลำเลียงและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุวัสดุ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการทำความสะอาดในการลำเลียง เพราะเป็นระบบปิด สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของวัสดุ ช่วยลดการปนเปื้อนของวัสดุขณะลำเลียง และใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มากจะสามารถใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆได้ อาทิ เช่นใน วงการอุตสาหกรรมพลาสติก, เคมี, อาหาร, ซีเมนต์, โรงไฟฟ้า และ อื่นๆ

ภาพแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของ Root Blower

ลักษณะขั้นตอนการลำเลียง

ภาพแสดงขั้นตอนการลำเลียงด้วยความดัน

  • ระบบมีความดันเป็นบวก (Positive pressure) เป็นการลำเลียงแบบใช้ลมเป่า หรือ เรียกว่า การลำเลียงด้วยความดัน (Pressure conveying)

ภาพแสดงการลำเลียงด้วยความดัน (Pressure conveying)

ข้อดีของการลำเลียงโดยใช้ ระบบเป่า

  • ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานสูง เมื่อเทียบกับระบบขนถ่ายแบบอื่น เพราะไม่ต้องใช้คนแบกถุง หรืออันตรายจากฝุ่นหรือสารพิษอื่น

  • ช่วยทำให้สภาพที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะวัสดุอยู่ในท่อมิดชิด และลดเสียงดังขณะขนถ่ายด้วย

  • ประหยัดราคาในการสั่งซื้อ เนื่องจากไม่ต้องใช้ภาชนะบรรจุ เช่น ถุง กระสอบ ฯลฯ

  • ประหยัดค่าแรงงานในการขนวัสดุ เนื่องจากไม่ต้องใช้คนงานในการแบก หรือขน วัสดุ

  • ลดการสูญเสียวัสดุจากการรั่ว หรือตกค้างในภาชนะบรรจุ

  • บำรุงรักษาน้อยและควบคุมได้ง่าย เพราะสามารถทำงานด้วยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ง่าย

  • ปรับเปลี่ยนทิศทางการขนถ่ายได้ง่ายโดยการเปลี่ยนทิศทางของท่อขนวัสดุ

QR-VAL.png
bottom of page