Pume & Valve

     ปั๊มและวาล์ว สำหรับกระบวนการผลิตน้ำใช้และบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม ข้อพิจารณาในการเลือกใช้งานวาล์วและปั๊มที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตน้ำ เพื่อใช้และระบบบำบัด น้ำเสียในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน, ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาการหยุดระบบเพื่อซ่อมแซม

     วาล์วและปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบการผลิตน้ำ เพื่อใช้และระบบบำบัดน้ำเสียในการนำไป ออกแบบและใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยบทความนี้จะได้ อธิบายถึงระบบการผลิตน้ำเพื่อใช้และระบบบำบัดน้ำเสีย และข้อพิจารณาในการเลือกใช้งานวาล์วและ ปั๊ม รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับวาล์วและปั๊ม
 

 

กระบวนการผลิตน้ำเพื่องานอุตสาหกรรม

     น้ำที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ ปรับปรุงคุณภาพให้ได้ตามข้อกำหนดในแต่ละกระบวนการ ดังนั้นการรู้จักกรรมวิธีผลิตน้ำและการเลือก อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบย่อมเป็นแนวทางที่ดี

     สำหรับผู้ที่ดูแลและผู้ออกแบบซึ่งการผลิตน้ำต้องอาศัยการ วิเคราะห์คุณภาพของน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตว่าเป็นอย่างไร จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกตะกอน, การกวน, เติมสารเคมี, การกรอง, การกำจัดก๊าซที่ละลายน้ำการกำจัดเหล็กและแมงกานีส และการลดความกระด้างโดยการเติมสารเคมี เป็นต้น


 

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

     การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย, ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการสภาพทั่วไปของท้องถิ่น, ค่าลงทุนก่อสร้าง และค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือก มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยการบำบัดน้ำเสีย สามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียได้ดังนี้

  1. การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) 
    เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำเสีย เช่น กระดาษ, พลาสติก, น้ำมัน, ของแข็งขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยใช้อุปกรณ์ เช่น ตะแกรงดักขยะ, ถังดักกรวดทราย, ถังดักไขมัน และถังตกตะกอน เป็นต้น

  2. การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment) 
    เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ำเสีย วิธีนี้จะใช้สำหรับน้ำเสียที่มีค่า pH สูงหรือต่ำเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก, มีของแข็ง, แขวนลอยที่ตกตะกอนยาก, มีไขมันและน้ำมันที่ละลายในน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว, ถังกวนช้า, ถังตกตะกอน, ถังกรองและถังฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

  3. การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) 
    เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้กระบวนการทาง ชีวภาพ หรือใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย โดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหาร และเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลง