top of page

Proportional Technology 

      Proportional Technology ในงานด้าน Pneumatics เป็นเทคโนโลยี ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการควบคุม อุปกรณ์ Pneumatics จำพวก Solenoid Valve และ Pressure Regulator ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ Pneumatics Actuator เช่น กระบอกลม Pneumatics Gripper หรือ Pneumatics Actuator อื่นๆ ให้มีช่วงการทำงานที่หลากหลาย และมีความละเอียด แม่นยำมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นในการควบคุมความเร็วของตัวกระบอกลม ซึ่งสามารถควบคุมได้หลากหลายช่วงความเร็วในระหว่างที่กระบอกลมกำลังทำงานอยู่ ด้วยการควบคุมอัตราการไหล (Flow Rate) จาก Solenoid Valve ที่เป็นแบบ Proportional Solenoid Valve หรือจะเป็นการควบคุมแรงของอุปกรณ์ อย่างเช่นกระบอกลม หรือ Pneumatics Gripper ในการหยิบจับชิ้นงาน โดยใช้ตัว Proportional Pressure Regulator ในการควบคุมความดัน เพื่อให้ได้แรงตามต้องการได้ ซึ่งข้อดีของ Proportional Technology ตรงนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Pneumatics นั้นมีมากขึ้น

หลักการทำงานของ Proportional Solenoid Valve

               ในการทำงานของ Solenoid Valve แบบทั่วๆไปนั้น หน้าที่ของ Solenoid Valve คือ ทำหน้าที่เปิดให้ลมสามารถไหลเข้าไปในระบบได้ 100% เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัว Solenoid Valve  และปิดลมไม่ให้เข้าสู่ระบบได้ 100% เมื่อตัดกระแสไฟที่จ่ายเข้าไปให้กับ Solenoid Valve ซึ่งกระแสไฟที่ทำการจ่ายเข้าไปจะต้องเท่ากับ กระแสที่ Solenoid Coil ต้องการ 100% ตัว Solenoid Valve จึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งต่างจาก Proportional Solenoid Valve ซึ่งการทำงานของ Proportional Solenoid Valve จะคล้ายกับ Solenoid Valve แตกต่างกันที่ Proportional Solenoid Valve ไม่จำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ Solenoid Coil 100% เพื่อให้ Solenoid Valve ทำงาน แต่จะจ่ายเป็นสัดส่วน ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ยกตัวอย่าง คือ ถ้าผู้ใช้งานต้องการ อัตราการไหล (Flow Rate) น้อยๆ หรือต้องการให้ Proportional Solenoid Valve เปิดน้อยๆ ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่ Proportional Solenoid Valve น้อยตาม เป็นสัดส่วนไปกับ การเปิด-ปิดของ Proportional Solenoid Valve หรืออีกความหมาย คือ เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่ Proportional Solenoid Valve มาก Proportional Solenoid Valve จะเปิดให้มีอัตราการไหล (Flow Rate) มาก หรือเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่ Proportional Solenoid Valve น้อย Proportional Solenoid Valve จะเปิดให้มีอัตราการไหล (Flow Rate) น้อย ตามสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไป ซึ่งการควบคุมสัญญาณไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัว Proportional Solenoid Valve สามารถควบคุมได้ 2 แบบ คือ แบบ Simple Current Control กับ แบบ PWM (Pulse Width Modulation)

1.png

      ใน Solenoid Valve ทั่วไป แรงที่เกิดขึ้นถายในตัว Solenoid Valve ในขณะที่วาล์วกำลังเปิด หลักๆ คือ แรง  = Magnetic Force (แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า) และแรง  = Spring Force (แรงที่เกิดจากสปริง) ซึ่งใน Solenoid Valve แรง  จะมากกว่าแรง   ตลอด ระยะ Stroke ของ Plunger ในตัว Solenoid Valve เพื่อให้ Solenoid Valve สามารถเปิดได้จนสุด ซึ่งยิ่งระยะ Stoke ลดลง หรืออีกความหมายคือ Plunger ในตัว Solenoid Valve เคลื่อนที่เปิดมากขึ้น แรง  และ  จะเพิ่มขึ้น แต่แรงของ  จะยังคงมากกว่า  เสมอ ดังที่แสดงอยู่ในกราฟ

2.png

    ส่วนใน Proportional Solenoid Valve จะแตกต่างกับ Solenoid Valve ทั่วๆไป คือ มีการออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนภายในของตัว Proportional Solenoid Valve เพื่อให้แรงที่เกิดขึ้นถายในตัว Proportional Solenoid Valve เกิดการ Balance  Force หรือสมดุลแรง ระหว่าง  กับ   ขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการสมดุลแรง ทำให้ Plunger ในตัว Solenoid Valve หยุดเคลื่อนที่ ในตำแหน่งที่แรง  กับ  สมดุลกัน ดังจุดตัดที่เกิดขึ้น ระหว่างเส้นของ  กับ  ที่แสดงอยู่ในกราฟ ซึ่งแรงของ  จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกระแสที่ทำการจ่ายเข้าไปให้กับตัว Proportional Solenoid Valve

3.png

    ซึ่งในแบรนด์ CAMOZZI ที่ทาง บ.นิวแม็กได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นั้น มีสินค้าที่ใช้ Proportional Technology อยู่หลายรุ่น เช่น Series AP ซึ่งเป็น Directly Operated Proportional Solenoid Valve

4.png

     หรือ Series 130 ที่เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุม Proportional Solenoid Valve โดยการแปลงสัญญาณ Analog ให้เป็นสัญญาญ PWM

5.png

หรือ อุปกรณ์ที่เป็น Proportional Pressure Regulator Series PRE

6.jpg

       หรือ อุปกรณ์ที่สามารถเป็นทั้ง Proportional Pressure Regulator และ Proportional Solenoid Valve ดังเช่น รุ่นที่เป็น Open Frame Controller

7.png

ซึ่งในส่วนของ Proportional Technology นั้น ทาง แบรนด์ CAMOZZI มีตัวสินค้าที่ให้เลือกใช้ได้หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น

QR-PNE.png

แผนก  Pneumatic

 

Email : sales.pne@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 517-519

Line-PNE_Artboard 38.png
bottom of page