top of page

Pipe & Tube ต่างกันอย่างไร

ความเป็นมาของ Pipe และ Tube

  • ในยุคแรกระบบที่ใช้ในการกำหนดขนาดท่อคือ IPS (Iron Pipe Size) ที่มีขนาดเดียวเรียกว่า STD (Standard)

  • ต่อมาเมื่อวงการอุตสาหกรรมพัฒนา จึงมีความหนาท่อเพิ่มขึ้นมาคือ XS (Extra Strong) และ XXS (Double Extra Strong)

  • ในบางอุตสาหกรรมต้องการความหนาที่หลากหลายมากขึ้นจึงมีระบบใหม่เกิดขึ้นคือ NPS (Nominal Pipe Size) แทน IPS แล้วใช้คำว่า Schedule (Sch) เป็นตัวกำหนดขนาดความหนาโดยมีตารางที่เป็นมาตรฐานทั่วโลก

  • ในงานอุตสาหกรรมต้องการท่อที่ใช้กับงานที่มีความดันสูงจึงมีการผลิต Tube ขึ้นมารองรับ

ความแตกต่างของ Pipe และ Tube

  • Pipe และ Tube มีความหมายเหมือนกันคือ “ท่อ” แต่มีความแตกต่างกันที่ชัดเจนที่สุด ตรงที่การบอกขนาดดังนี้ (เมื่อเปรียบเทียบกันในขนาด 1”)

Pipe กำหนดขนาดเป็น Nominal Pipe Size (NPS) มีขนาดนิ้วอย่างเดียว

Tube กำหนดขนาดเป็น O.D (Outside Diameter) และ TK. (Thickness) มีทั้งขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว

Pipe Schedule Chart

QR-ACR.png
bottom of page