top of page

Mixers ชุดกวนของเหลว

Milton Roy1.png

             ในงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึงในกระบวนการต่างๆภายในโรงงาน  ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตและกระบวนการของบ่อบำบัดของเสีย ก่อนส่งออกไปยังภายนอก  ในขั้นตอนบางส่วนจำเป็นต้องมีการกวนผสมส่วนประกอบของสารก่อนนำไปใช้งาน การผสมทั่วไปการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การละลายการระงับการจับตัวเป็นก้อน การตกตะกอน การปรับค่า pH หรือความต้องการในการผสมอื่นๆ  จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนั้นๆ

Milton Roy2.png
Milton Roy3.png

             การเลือกเครื่องผสม (mixers) ให้เหมาะกับการใช้งานและขนาดถังบรรจุ จะส่งผลดีต่อผู้ใช้งานทั้งเรื่องของระยะเวลาในการกวนผสมสารที่เหมาะสม รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสมด้วย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา  หากเลือกใช้งานเครื่องผสมที่เหมาะสม

Milton Roy4.png

        1) เครื่องผสมที่เหมาะกับการผสมสำหรับถังเก็บน้ำมันดิบและสารอนุพันธ์  โดยทั่วไปถังบรรจุจะมีขนาดใหญ่ ต้องการการผสมอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวกวนที่ติดตั้งส่วนบนของถังไม่สามารถรองรับน้ำหนักที่มากได้  ดังนั้นเครื่องผสมประเภทนี้  จึงได้มีการพัฒนาเพื่อให้ติดตั้งโดยมีใบกวนบริเวณข้างถัง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง

Milton Roy5.png

              2) เครื่องผสมที่มีใบพัดเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของถังเปิดตั้งแต่ 10 ถึง 100,000 แกลลอน ( 50 L ถึง 400 Q) และความหนืดสูงสุด1,000 mPas (cP)  ซึ่งสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการให้เหมาะสม โดยมีการขับเคลื่อนทั้งด้วยมอเตอร์พร้อมใบพัดที่หลากหลายและตัวเลือกการติดตั้ง, การขับเคลื่อนด้วยเกียร์โดยใช้ใบพัดกังหัน  และยังมีใบพัดที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตกตะกอนในการบำบัดน้ำเสีย เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำ การแปรรูปทางเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสมกับการใช้งานถังแบบเปิด

Milton Roy6.png
Milton Roy7.png

             3) เป็นเครื่องผสมที่ถูกออกแบบมาให้มีใบกวนทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยมีการปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของกระบวนการที่ซับซ้อน ในสภาวะที่มีข้อจำกัดมาก ซึ่งนิยมใช้ในกระบวนการทางเคมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสกัดโลหะ รวมถึงอลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง และการฆ่าเชื้อของโลหะพิเศษ โดยการบำบัดทางชีวเคมี

Milton Roy10.png
Milton Roy11.png
Milton Roy8.png
Milton Roy9.png

อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องผสม (mixers) ในการกวนผสม

  - อุตสาหกรรมเคมี

  - อุตสาหกรรมทั่วไป

  - น้ำมันและแก๊ส

  - การบำบัดน้ำเสีย

  - อุตสาหกรรมยา

  - อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

  - การเกษตร

QR-VAL.png
bottom of page