top of page

Lobe Pump

Lobe Pump คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการสูบจ่ายของเหลวที่มีความหนืดในอุตสาหกรรมอาหารและยา เสื้อปั๊มและใบพัดผลิตมาจากวัสดุสแตนเลส 316L ได้มาตรฐาน FDA

ภาพแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของ Lobe Pump

Features and Benefits

  • ปั๊มออกแบบให้มีช่องว่างเล็กๆระหว่างใบโลปและตัวเสื้อปั๊ม โดยมีผลทำให้ปั๊มไม่เกิดการ
    เสียดทานระหว่างทำงาน ซึ่งทำให้ปั๊มชนิดนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ตัวปั๊มไม่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

  • สามารถสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูงสุดได้ถึง 2,000,000 cP

  • สามารถติดตั้งเสื้อให้ความร้อน/ ความเย็น (Heating/ Cooling Jacket) แบบ Built-in ได้

ชนิดของโรเตอร์ (Type of Rotor)

  • Single Impeller เหมาะสำหรับการนำไปสูบจ่ายของเหลวที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ปะปนซึ่ง โรเตอร์ประเภทนี้จะให้อัตราการไหลและแรงดันที่ไม่สูงมากนัก

Rotor แบบ Single Impeller

  • Double Impeller เหมาะสำหรับการนำไปสูบจ่ายของเหลวที่มีอนุภาคขนาดกลางและเล็กปะปนซึ่งโรเตอร์ประเภทนี้ จะให้อัตราการไหลและแรงดันที่ไม่สูงมากนักแต่จะสูงกว่าแบบ Single Impeller

Rotor แบบ Double Impeller

  • Tri-Impeller เป็นโรเตอร์ที่เป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปโดยจะให้อัตราการไหลและแรงดันที่สูง โดยเหมาะกับของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกันมีอนุภาคปะปนไม่มาก

Tri-Impeller.jpg

Rotor แบบ Tri-Impeller

Lobe Pump ติดตั้งบนชุดรถเข็นเคลื่อนที่

Lobe Pump ติดตั้ง Heating/ Cooling Jacket แบบ Built-in

Lobe Pump พร้อมชุด Safety Valve เพื่อป้องกันแรงดันในระบบเกิน

ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานและการนำไปใช้

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปั๊มสำหรับการนำไปสูบจ่ายของเหลว ที่มีความหนืดและมีอนุภาคปะปนมาในกระบวนการผลิตนั้นมีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด แต่การที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับของเหลวแต่ละประเภทนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากเราเลือกใช้ผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมเท่าที่ควรจะก่อให้เกิดความสูญเสียทางพลังงาน โดยไม่จำเป็นรวมถึงความเสียหายต่อตัวปั๊มและกระบวนการผลิต ทั้งนี้ควรได้รับการออกแบบและเลือกใช้จากวิศวกรผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ

QR-VAL.png
bottom of page