การติดตั้งตัวระบายความร้อนในระบบไฮดรอลิค

            สิ่งสำคัญ อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือการควบคุมอุณภูมิของน้ำมัน ไฮดรอลิคในระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 46-60 องศาเซลเซียส ที่ค่าความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิคเบอร์ 46 เพราะฉะนั้นตัวระบายความร้อนจึงมีความสำคัญ และทำให้ระบบไฮดรอลิคมีอายกุารใช้งานได้ยาวนานขึ้น การติดตั้งตัวระบายความร้อนมีด้วยกัน 3 วิธีดังนี้

1626057381922.jpg

1.ติดตั้งที่ท่อนํ้ามันไหลกลับถังพัก

         ตัวระบายความร้อนจะไม่ติดตั้งในส่วนที่มีความดันสูงเพราะตัวระบายความร้อนทนความดันได้ไม่เกิน 20 บาร์ เราจึงติดตั้งตัวระบายความร้อนไว้ที่ท่อนํ้ามันไหลกลับถังพัก

        

1626060361061.jpg

2. การติดตั้งแบแยกออกจากระบบหลัก

       ในการติดตั้งตัวระบายความร้อนเข้าไประบบบางครั้ง มีความยุ่งยากและข้อจำกัดบางประการ ดังนั้น เราจึงติดตั้งเป็นชุดแยกสำหรับดูดน้ำมัน จากถังพักมาระบายความร้อนที่ตัวระบายความร้อนโดยตรง

1626060635663.jpg

3. การติดตั้งตัวระบายความร้อนที่ท่อ Drain ของปั๊มลูกสูบหรือปั๊มใบพัดความดันคงที่

         น้ำมัน ที่ไหลจากท่อ Drain Pump ลงถังจะมีอุณหภูมิสูง เพราะฉะนั้นการติดตั้งตัวระบายความร้อนที่ท่อ Drain Pump จะช่วยลดอุณหภูมิของ น้ำมันก่อนไหลกลับถังพักทำให้อุณภูมิไม่สูงจนเกินไป

หมายเหตุ : ในข้อ 1,2 เช็ควาล์วกันกลับ (Check Valve) มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งแบบขนานกับตัวระบายความร้อน (ตามรูป) เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวระบายความร้อนเกิดความเสียหายเนื่องจากความดันสูงเกินในท่อทางกลับ

แผนก  Hydraulic

 

Email : sales.hyd@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ  575, 710