top of page

Chemical transfer pumps

     อันตรายจากสารเคมีมีหลายรูปแบบ ที่สำคัญได้แก่ อันตรายจากความเป็นพิษ อันตรายจากความไวไฟ และอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงหรือการระเบิด นอกจากนี้แล้วยังมีอันตรายจากสารเคมีซึ่งอาจเกิดได้

     เนื่องมาจากลักษณะการทำงานกับสารเคมี รวมทั้งอันตรายทางชีวภาพ และอันตรายจากสารกัมมันตรังสี ในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงอันตราย ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมีควรทราบ

 

ความเป็นพิษจากสารเคมี

     สารเคมีที่ใช้กันอยู่จะมีสมบัติและผลกระทบต่อร่างกายแตกต่างกันมากมาย ดังนั้นก่อนที่จะใช้สารเคมีใด ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าจะมีอันตรายอะไรบ้าง ที่จะเกิดขึ้นได้จากสารเคมีที่ต้องใช้ และอันตรายนั้นๆมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปแล้วความรุนแรงของอันตรายที่เกิดจากความเป็นพิษของสารเคมี จะขึ้นอยู่กับปริมาณระยะเวลาที่สัมผัสและความเป็นพิษที่เป็นสมบัติเฉพาะของสารเคมีนั้นๆ

ปริมาณและการตอบสนองต่อความเป็นพิษ

  • ระยะเวลาและความถี่ของการได้รับสารพิษ

  • การจำแนกประเภทของสารพิษ

  • ช่องทางที่สารพิษเข้าสู่ร่างกาย

  • การจัดระดับความเป็นพิษของสารเคมี

การเลือกใช้ปั๊มในการสูบจ่ายสารเคมีอันตราย

ปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ( Magnetic Drive Pump ) เป็นปั๊มที่เหมาะสมที่ควรเลือกใช้งาน ในการสูบจ่ายสารเคมีที่มีอันตรายได้หลากหลาย เช่น กรด,ด่าง,สารเคมีบำบัดน้ำ,สารเคมีในงานชุบโลหะ,สารเคมีไวไฟ ฯลฯ

  • สำหรับสูบจ่ายของไหลทุกชนิด ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทุกชนิด

  • บำรุงรักษาและถอดง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ

  • สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 250 องศาเซลเซียส

  • ปั๊มไม่มีการรั่ว 100% เพราะเป็นแบบ Sealless Pumps

  • มีให้เลือกใช้วัสดุหลากหลายชนิด เหล็กหล่อ สแตนเลส อัลลอยด์

QR-VAL.png
bottom of page