top of page

ปัจจัยที่ทำให้กระบอกไฮดรอลิคเกิดการรั่วซึม

      เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบไฮดรอลิค เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งกระบอกไฮดรอลิคจะมีอาการรั่วเกิดขึ้น ปัญหานี้มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังกระบวนการผลิตสินค้า และเป็นปัญหารบกวนผู้ใช้งานที่ต้องหยุดเครื่องจักรบ่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาบานปลาย สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ กระบอกไฮดรอลิคเกิดการรั่วซึมมี 4 สาเหตุที่มักพบเจอบ่อยๆ
 

􀅙1. เกิดจากการประกอบกระบอกไฮดรอลิคที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่ประกอบกระบอกไฮดรอลิคสิ่งสำคัญที่ควรระวังในการปฎิบัติงานมีดังนี้

  • ความสะอาดขณะทำการประกอบกระบอกไฮดรอลิค

  • ชโลมจารบีหรือน้ำมันไฮดรอลิคในขณะที่ประกอบกระบอก

  • ข้อผิดพลาดอื่นๆ เช่น การกลึงร่องใส่ซีลไม่เหมาะสมจนทำให้ซีลฉีกขาด

00.png

รูปส่วนประกอบของกระบอกไฮดรอลิค

2. มีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ในน้ำมันไฮดรอลิค

     ระบบไฮดรอลิคเมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีสิ่งสกปรกจากภายนอกปะปนเข้ามาและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสึกหรอของอุปกรณ์ทำให้มีสิ่งสกปรกขนาดเล็กๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งน้ำมันไฮดรอลิคมีการเสื่อมคุณภาพ คุณสมบัติการหล่อลื่นลดลงมีผลทำให้ซีลภายในกระบอกไฮดรอลิคเกิดการสึกหรอ ผลที่ตามมาคือเกิดการรั่วในภายกระบอกไฮดรอลิค

02.jpg

รูปภาพแสดงที่มาของสิ่งสกปรกที่ปะปนเข้ามาในระบบไฮดรอลิค

3. ปัญหาที่เกิดจากซีลทำให้กระบอกไฮดรอลิคเกิดอาการรั่วซึม

     ซีลเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะคอยป้องกันการรั่วของกระบอกไฮดรอลิค หากเราใช้งานไปนานๆ เป็นไปได้ว่าซีลจะเกิดการสูญเสียคุณสมบัติของการป้องกันการรั่วของกระบอกไฮดรอลิค หรือซีลใช้ผิดประเภทในการประกอบกระบอกไฮดรอลิค รวมทั้งชนิดของน้ำมันไฮดรอลิคมีผลทำให้ซีลเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

001.png

รูปภาพแสดงที่มาของสิ่งสกปรกที่ปะปนเข้ามาในระบบไฮดรอลิค

     กระบอกไฮดรอลิคติดตั้งใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง และใช้งานตลอดเวลา ทำให้ซีลที่อยู่ภายในกระบอกเสื่อมคุณภาพ แตกหักได้ง่าย เป็นสาเหตุทำให้เกิดการรั่วภายในกระบอกไฮดรอลิค

4. ตำแหน่งการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิคในสภาวะแวดล้อมของอุณหภูมิที่สูงเกิน

01.jpg

รูปภาพแสดงการติดตั้งกระบอกในพื้นที่อุณหภูมิสูง

QR-HYD.png

แผนก  Hydraulic

 

Email : sales.hyd@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ  575, 710

Line-HYD_Artboard 36.png
bottom of page