top of page

Beta Ratios ของไส้กรองไฮดรอลิค

     สาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฮโดรลิค นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณของสารปนเปื้อน ที่เป็นของแข็งมีจำนวนมาก และไส้กรองไม่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถกรองสิ่งสกปรกออกได้อย่างเพียงพอ ซึ่งไส้กรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองนั้น จะช่วยลดปัญหาของบระบบไฮดรอลิค ทั้งในแง่ของ การบำรุงรักษาประจำปี การซ่อมแซมชิ้นส่วนของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิค การหยุดเครื่องเนื่องจากอุปกรณ์เสียหาย สินค้าที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพ ฯลฯ เพราะฉะนั้น การเลือกใช้ไส้กรองที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างน้อย แต่ผลที่ได้จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ค่อนข้างมาก

      ดังนั้นในส่วนของขั้นตอนในการออกแบบ และเลือกใช้ไส้กรองนั้น จะต้องเลือกไส้กรองให้มีค่าความละเอียดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพของการกรอง ค่อนข้างดี ถ้าเราสามารถออกแบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของขนาด และราคาแล้ว จะช่วยให้ระบบไฮดรอลิคนั้นลดปัญหา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


ISO 16889:1999 Multi-pass Test

     วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน Multi-pass Test  คือ การกำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติการ เก็บข้อมูลของการทดสอบหลายๆ ครั้ง ที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรก และประสิทธิภาพในการกำจัด อนุภาค (อัตราส่วน เบต้า) ของน้ำมันโดยไส้กรองไฮโดรลิค ซึ่งการทดสอบวัดประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคนั้น ความดันที่แตกต่างกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลต่ออายุการใช้งานของไส้กรอง (เสถียรภาพ เบต้า) 

     การทดสอบด้วยฝุ่นละอองนั้น จะนำฝุ่นละอองขนาดที่ถูกกำหนดไว้มาฉีดลงในน้ำมัน จนมีจำนวนปริมาตร กรัม/ลิตร ของสารปนเปื้อนถึงค่าที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นจะดูดน้ำมันให้ไหลผ่านไส้กรองด้วยอัตราไหลที่กำหนดไว้ จนกระทั่งค่าความเข้มข้นของจำนวนสิ่งสกปรก ลดลงถึงค่าที่กำหนดไว้ ก็จะหยุดทำการทดสอบ เก็บผลการทดลอง และเริ่มทดสอบใหม่อีกครั้ง ด้วยการเติมจำนวนสิ่งสกปรกเข้าไปใหม่

     ในระหว่างการทดสอบนั้น จะเกิดความดันที่แตกต่างกัน ขององค์ประกอบ upstream และ downstream ซึ่งผลการทดลองที่ได้จะเกิดจากการนับปริมาณของสิ่งสกปรก และสารปนเปื้อน ที่ได้ทำการฉีดเข้าไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบ Multi-pass test จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อความดันที่แตกต่างกันถึงปริมาณที่กำหนดไว้ หรืออัตราส่วนเบต้า ลดลงต่ำกว่า ระดับ ที่กำหนดไว้

Calculation of Beta Ratios

     อัตราส่วนเบต้า สำหรับไส้กรองจะถูกกำหนดในระหว่างการทดสอบ Multi-pass Test ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยมาตรฐาน ISO 16889:1999 สำหรับการทดสอบ Multi-pass test นั้นจะต้องแสดงค่า Beta ratio เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 75 ถึงจะแสดงว่าเป็นไส้กรองที่ผ่านมาตรฐาน Multi-pass test ซึ่งผู้ผลิตแต่ละบริษัทจะต้องกำหนดสเปคอัตราส่วนเบต้าสำหรับองค์ประกอบไส้กรองของพวกเขา โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่จะใช้อัตราส่วนเบต้าอย่างน้อย 200 สำหรับค่าไมครอนที่กำหนดไว้

     การทดสอบ Multi-pass test จะแบ่งออกเป็นการทดสอบย่อยๆ หลายๆครั้ง ในระหว่างการทดสอบ จะทำการนับจำนวนสิ่งสกปรกสำหรับขนาดสิ่งสกปรกขนาด - x – ทั้งในฝั่ง Upstream และ ฝั่ง Downstream หลังจากนั้นให้นำจำนวนสิ่งสกปรกฝั่ง Upstream หารด้วยฝั่ง Downstream จะออกมาเป็นค่า Beta Ratio

Table 1. Beta Ratio and Efficiency

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578

Line-FTR_Artboard 34.png
QR-FTR.png
bottom of page