top of page

Seminar

สัมมนา sam 5-07-62_190715_0005.jpg
สัมมนา sam 5-07-62_190715_0002.jpg
สัมมนา sam 5-07-62_190715_0004.jpg
สัมมนา sam 5-07-62_190715_0006.jpg

สัมมนาหัวข้อ " Hydraulic Pump " ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Hydraulic Pump ขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ Salaya Pavilion Hotel จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีหลายบริษัทชั้นนำให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นไปในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

    ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page